Ny detaljplan för Östervärn – men inget för seniorer

Nu ska kvarteren vid tågsstationen Östervärn omvandlas till gröna stadsmiljöer med blandad bebyggelse.

”Utvecklingen ska tydligt signalera förändringen från en barriär
till en livfull mötesplats med innerstadskänsla. Detaljplanen
föreslås i enlighet med översiktsplanen ge möjlighet till kontor,
centrumverksamhet, bostäder, förskola och park samtidigt
som områdets gröna och kulturhistoriska kvaliteter ska vara
synliga även i framtiden. ” s.3

Men, som sagt, gamla ska vi inte bli i denna stadsdel och vilja bo nära våra anhöriga…vad var det för fel på gamla servicehuset med aktiviteter och vårdboende..

Läs mer detaljplan