Från slummer till ”hotspot”

 

Området Södra Kirseberg som inkluderar f.d koloniområdet på Ellstorp, Östervärns station samt Järnvägsverkstäderna/Lokstallarna har genom den nya översiktsplanen för området 2014 väckts ur sin mångåriga slummer. (Se malmo.se/fopkirseberg )

Det skedde genom att områdets epitet då ändrades från ”utvecklingsområde” till ”blandad stad” vilket också är målet för den stora förändring som nu mer aktivt inleds genom etapp 1: 2018 – 2025 för att sedan övergå i etapp 2: 2025 – 2035. Som alla förstår kommer förändringen att ske gradvis, området Lokstallarna är redan bebyggt medan andra delar kommer att dröja. Så småningom kommer 4000 nya invånare att bo här, Östervärn utvecklas till en ”hotspot” med 4 000 dagspendlare till kontorslokaler mm.

”När planförslaget är genomfört skulle att antalet boende och arbetstillfällen inom 1000 meters radie från Östervärns station överstiga 40 000.”

Studieresa till Köpenhamn

Genom att studera Köpenhamns sätt att ta till vara outnyttjade tomter under en förändringsprocess vill nu Malmö Stad göra något liknande. En studieresa till bl a Carlsbergsbyn, Absalon, Refshalvön samt Copenhagen Street Food gav mer inspiration för området Södra Kirseberg.

Tomas Wahlstedt och Daniel Johansson från stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret i Malmö och Malmö Innovationsarena har fått med markägaren Jernhusen på noterna och redan nu huserar ett antal kreativa företag på området i de gamla reparationsverkstäderna. Ett av dem, in-discourse www.in-discourse.com öppnade sina lokaler för detta sista temamöte, i en rad av sju, som har debatterat Södra Kirsebergs framtid ur alla möjliga synvinklar. Detta tema skulle fokusera på ”temporär användning” av området.

Emma Ribbing hälsade alla välkomna. Malmö Innovationsarena stod sedan för själva mötets uppläggning, presentationer + workshops, dit ett antal berörda var inbjudna. Nordic Street Food bjöd på lunch.

Emma Ribbing, koreograf
in-discourse lokal

Presentationer

Markägaren Jernhusen presenterade sig genom Ulrika Rosberg och berättade att de ville ta ett tag i själva utomhusmiljön ganska omgående för att skapa ett mer trevligt och mindre farligt område; än finns en del fallgropar att bygga bort för att göra området mer barnsäkert och inbjudande. En park ska t ex anläggas.
Andra företag som Ventil, ett reklamfotografiskt företag som redan finns på området, talade om en önskan att hitta andra goda, kreativa krafter att samarbeta med.: Loknetwork/ FB. Med på mötet var också kulturföreningen Vi på Backarna/FB, Kirsebergs Allehanda kirsebergsallehanda.se+FB, Building Community  www.positivefootsteps.se   Norra Grängesbergsgruppen. Ngbg/ FB. Nordic Street Food  http://pernillaelmquist.se/2013/07/02/nordic-street-food-rullar/

PRESENTATION

Kirsebergs Allehanda fick för första gången möjlighet att presentera sin verksamhet för en större publik och berättade om starten som en FB-sida för loppisar på Backarna 2014 till en tvåsidig, ideell kultur/nyhetsverksamhet med en hemsida och en FB-sida 2018.
Stadsbyggnadskontoret presenterade planerna med dels förtätningen överallt i Malmö samt behovet att bygga bort öde områden som upplevs som otrygga och ett hinder för människor att förflytta sig i staden på egen hand.

Platser där det går att skönja själens ursprung

Under workshopen diskuterades olika ämnen, allt från vad ska området egentligen heta, behövs en informationssida till behovet att verkligen lyssna in sig på vad Kirsebergsborna själva vill med sitt område. Risken är annars att diverse eldsjälar i området trängs undan för mer marknad- kommunmässiga beslut ”von oben”.

I det sammanhanget vill Kirsebergs Allehanda hänvisa till uppsatsen av och intervjun med Kristoffer Zetterström, Malmö Högskola, om två industristäders förvandling till kunskapsstäder, Newcastle i England och Malmö i Sverige. Där visas på problem med identitetslöshet som uppstår i miljöer skapade utifrån och uppifrån. Platser där det går att skönja själens ursprung går att läsa på Kirseberg News arkivsida kirsebergsallehanda.se//platser-dar-det-gar-att-skonja-sjal
Bilder och annat material om själva området finns också under rubriken ”Där rälsen slutat sjunga”//kirsebergsallehanda.se//31/dar-ralsen-slutat-sjunga/

Livet står aldrig stilla. Vi får hoppas att det nya får växa ihop med det gamla på ett kreativt sätt, till glädje för både de bofasta sedan generationer tillbaka och de nytillkomna. Kirsebergs Allehanda lovar att hålla ögon och öron öppna – och kanske själen också..

Uppdatering oktober 2018

Malmö Stad