Försvunna gator: Bödkergatan

”På 1890-talet utvidgades järnvägsområdet i Malmös nordöstra delar snabbt och genomgripande. Husarernas exercisplats, gårdejordarna mot sundet, Skjutstallslyckan och liknande områden norr om Östra Förstadsgatan och Östervärn exploaterades och förvandlades till en enorm rangerbangård. Nya järnvägsspår drogs fram i rasande fart, nya kvarter skapades och några nya smågator såg dagens ljus. En av dessa var Bödkersgatan som löpte parallellt med och norr om Fredsgatan, längs kvarteren 21 Valter och 20 Uno. Norr om den lilla gatan löpte det nyanlagda järnvägsspåret från Östervärn till centralstationen. Gatunamnet uppträder först 1904 i stadens protokoll.

Namnet Bödker var inget ovanligt efternamn i det gamla danska Malmö; det betydertunnbindare, vilket i äldre tider var ett vanligt yrke. En borgmästare i staden mellan 1658 och 1669 hette Jörgen Bödker, och det är denne som lånat sitt namn till gatan. Han bodde i en gård vid Strandporten, nära den nuvarande statyn av Frans Suell.

Bödkersgatan finns ännu utsatt på stadskartan för 1955, men i och med omregleringen av trafiklederna från Norra Vall- och Hornsgatorna mot den blivande norra motorvägsinfarten till Malmö i slutet av 1950-talet försvann gatan.”

Bild detalj av Pharoskartan 1914.

Text skriven av Richard Bengtsson för sidan www.malmoblickar.se

(med tillåtelse att kopiera) Tack så mycket!